Vejledning i Skolen Indgang for elever, forældre og lærere i grundskolen.
Indgang for unge, der har afsluttet grundskolen og er under 25 år.
Indgang for unge, de går eller har gået i specialklasse, har et handicap eller en funktionsnedsættelse.
Indgang for ungdomsuddannelser, produktionsskoler, sagsbehandlere, jobkonsulenter og andre samarbejdsparter.
UU LOLLAND-FALSTER

Kort overblik over hvornår diverse regler fra gymnasiereformen træder i kraft

Behandlingen af Lovforslag til de gymnasiale uddannelser og følgelovforslagene blev vedtaget i går den 10. december 2016. Det betyder, at lovene træder i kraft pr. 1. januar 2017 og har virkning for undervisning af elever og kursister, der påbegynder uddannelserne den 1. august 2017 eller senere.
 
Dette gælder også for kursister, som påbegynder henholdsvis gymnasial enkeltfagsundervisning (hf-enkeltfag) eller gymnasial supplering.
 
For den toårige uddannelse til almen studentereksamen har loven virkning for undervisning af elever, der påbegynder uddannelsen den 1. august 2018 eller senere.
 
Bekendtgørelserne i tilknytning til lovene bliver udstedt i løbet af foråret, med virkning som ovenfor. I forbindelse med bekendtgørelsesarbejdet udarbejder Kontor for voksenuddannelse og overgange desuden vejledninger for både UU-vejledere, lærere og forældre primært med fokus på uddannelsesparathedsvurdering, optagelsesproces og optagelsesregler.
 
Adgangsforudsætningerne til de gymnasiale uddannelser træder i kraft pr. 1. august 2019. Det betyder, at reglerne for uddannelsesparathedsvurderingerne til de gymnasiale uddannelser træder i kraft pr. 1. august 2017 for elever i 8. klasse.
 
Elever, som ønsker en treårig gymnasial uddannelse efter 9. eller 10. klasse, skal således fra og med optag i august 2019 have opnået et karaktergennemsnit på 5 i de afsluttende standpunktskarakterer for at opfylde de faglige forudsætninger for at være uddannelsesparat. Ønsker eleven en toårig hf-uddannelse skal eleven have et karaktergennemsnit på 4 for at være uddannelsesparat.
 
Ovenstående krav til faglige forudsætninger for at være uddannelsesparat til de gymnasiale uddannelser gælder således for 8. klasse fra skoleåret 2017-18.
 
Med den nye lov om de gymnasiale uddannelser bliver det muligt for elever i 9. klasse at søge optagelse på den toårige hf-uddannelse allerede fra august 2017.  Eleven har retskrav på optagelse på uddannelsen til skoleåret 2017-18 og 2018-19 når eleven:
 
 

  1. har afsluttet undervisningen på 9. klassetrin efter bestemmelserne i lov om folkeskolen eller gennemført en undervisning, der står mål hermed

  2. rettidigt har søgt om optagelse i direkte forlængelse af 9. klasse

  3. er vurderet uddannelsesparat

  4. har modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 7-9.klasse (for optagelse i skoleåret 2017-18) eller i 6.-9. klasse (for optagelse i skoleåret 2018-19) eller prøveforberedende undervisning, der står mål hermed

  5. har aflagt folkeskolens obligatoriske 9.-klasseprøver ved afslutningen af undervisningen på 9. klassetrin og

  6. har opnået mindst 4,0 i karaktergennemsnit fra de lovbundne prøver blandt folkeskolens obligatoriske 9.-klasseprøver.

 
Adgangsforudsætningerne til de gymnasiale uddannelser træder, som tidligere skrevet, i kraft pr. 1. august 2019 og hermed også kravet om, at uddannelsesplanen skal omfatte en studievalgsportfolio, som vedlægges tilmeldingen til ungdomsuddannelsen. Arbejdet med studievalgsportfolioen påbegyndes i 8. klasse fra 1. august 2017

Evaluering af brobygning i 9. og 10. klasse.

_______________________________________________

Har du brug for lidt ekstra ?
En mentor kan hjælpe dig godt igang med din uddannelse.
Læs om UUs Mentorordning her

 

 
 
I følgende hæfte kan man finde oplysninger om uddannelser og uddannelsesinstitutioner i region Sjælland.

Du kan klikke på hæftet for at læse mere - eller gå til de sider du er interesseret i ved at klikke på det ønskede link.